Program – Łódź

Nowe materializmy – języki poezji

(wersja pdf)

 

Łódź, 16-17 listopada 2017

Wydział Filologiczny UŁ 

(ul. Pomorska 171/173)

 

Piątek – 16.11 (sala -0.5)

9:00 – 9:10: uwagi otwierające

 

9:10 – 11:10 

sesja 1: Napięcia przestrzenne: spójność i entropia

– Paulina Ambroży, „Przez pasaż do skrzyżowania ulic. O nowej formie przestrzennej we współczesnej poezji amerykańskiej”

– Grzegorz Czemiel, „Spekulatywne kartografie. Mapowanie antropocenu we współczesnej poezji”

– Marta Koronkiewicz, „Co może forma: o relacji formy poetyckiej i entropii”

 

11:30 – 13: 30

sesja 2: Forma, polityczność, intencjonalizm

– Tomasz Cieślak-Sokołowski, „Materializmy ostatniej awangardy”

– Zbigniew Jazienicki, „Brudna forma. Polityczność posmoleńskiego neoklasycyzmu”

– Paweł Kaczmarski, „Intencjonalizm albo barbarzyństwo”

 

14:30 – 16:00

sesja 3: Archiwum i przestrzeń publiczna

– Piotr Bogalecki, „Powiadomienie dla przyszłych poetów: Wirpsza, Mo, 42”

– Jacek Partyka, „Charles Reznikoff, ‘archiwum’ i ‘stopniowalność’ świadectwa”

 

Sobota – 17.11 (sala -34)

 

10:00 – 12:00

sesja 4: Wiersz, obiekt, przestrzeń

– Anna Kałuża, „Materialność poezji: słowa i ciała / słowa i obrazy (m. in. Ewa Partum, Adam Kaczanowski, Andrzej Tobis)”

– Jakub Kornhauser, „Style życia wierszy. O paru obiektach tekstowych”

– Miłosz Hołody, Magdalena Krzosek-Hołody, „Język, przedmiot, przestrzeń”

 

12:30 – 14:30

sesja 5: Retoryki urzeczowień i ucieleśnień

– Joanna Orska, „Materialność składni wiersza awangardowego”

– Jakub Skurtys, „‘Everything crumbles’. Materia i pragnienie obecności w polskiej poezji najnowszej”

– Krzysztof Sztafa, „Fluks i lektura horyzontalna: Tomasz Pułka”

 

15:30 – 17:30

sesja 6: Życie wewnętrzne / Życie zewnętrzne

– Agnieszka Więckiewicz, „Intymistyka i introspekcja: Ochorowicz i Freud” 

– Małgorzata Myk, „Spekulatywna poetyka Leslie Scalapino”

– Kacper Bartczak, „Poza intencjonalizm: zwrotność formy, czyli życie w poezji amerykańskiej”

 

18:30 | dada-„Dekada”: promocja nru 6/2017 „Nowej Dekady Krakowskiej”

(wydarzenie towarzyszące)

NA CO PRZYGOTOWUJE NAS DADA?

dada-ODCZYTY: Tomasz Cieślak-Sokołowski, Jakub Kornhauser, Joanna Parniewska

dada-LEKTURY I DŹWIĘKI: Joanna Szumacher, Marcin Pryt, Paweł Cieślak

Muzeum Sztuki w Łodzi, ms2, ul. Ogrodowa 19, sala audiowizualna